Regulamin do którego zobowiązuje się każda osoba rejestrująca się na Forum MineS.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki korzystania z forum internetowego „MineS.pl”.
2. Korzystanie z Forum w sposób czynny lub bierny oznacza akceptację Regulaminu.
3. Forum zostało stworzone jako platforma wymiany myśli, opinii, poglądów, informacji
i treści. Zasadą naczelną Forum jest szacunek dla innego Użytkownika i jego światopoglądu.
4. Właściciel, Root, Redaktor - pod tymi grupami znajdują się osoby odpowiedzialna za utrzymanie porządku i ładu na Forum oraz za zgodność treści obecnych na Forum z Regulaminem.
5. Użytkownicy Forum dzielą się na:
Użytkowników biernych, czyli takich, którzy z różnych powodów nie dokonali pełnej rejestracji w systemie Forum, zaakceptowali Regulamin i nabyli prawo do korzystania z niektórych funkcji Forum, w szczególności do przeglądania/czytania wydzielonej przez Administratora treści.
Użytkowników czynnych, czyli takich, którzy dokonali kompletnej rejestracji w systemie Forum, zaakceptowali Regulamin i nabyli prawo do korzystania ze wszystkich funkcji i działów Forum, w szczególności posiadania i używania Konta Użytkownika.
6. Konto Użytkownika - wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Forum opisana unikalnymi: loginem i hasłem wraz z przekazanymi podczas rejestracji pozostałymi danymi identyfikacyjnymi. Konto Użytkownika składa się z profilu i wizerunku, np. zawierającego Avatar, Sygnaturę, Rangę oraz inne dane. Na Koncie Użytkownika można dobrowolnie umieścić również inne dane, np. krótki opis dotyczący Użytkownika.
7. Avatar – grafika wyświetlana obok identyfikatora Użytkownika, wprowadzona przez Użytkownika czynnego, o wymiarach i rozmiarze pliku ustalanym przez Administratora Forum.
8. Wpis - jednorazowa wypowiedź odnosząca się do wybranego tematu.
9. Sygnatura – podpis tekstowy wyświetlany pod wpisem.
10. Ranga – wskaźnik ujawniający ilość dokonanych przez Użytkownika czynnego wpisów. 

Ranga obejmuje:
 
a. Początkujący - 1 wpis
b. Amator - 10 wpisów
c. Laik 25 - wpisów
d. Dyletant - 50 wpisów
e. Debiutant - 100 wpisów
f. Bywalec - 150 wpisów
g. Fachowiec - 300 wpisów
h. Pomocnik - 500 wpisów
i. Profesjonalista - 750 wpisów
j. Popularny - 1000 wpisów

11. Ban – stała lub czasowa blokada dostępu do Forum konkretnego Użytkownika czynnego lub biernego albo adresu IP konkretnego komputera, nakładana przez Administratora Forum lub Moderatora Forum za udowodnione notoryczne naruszanie Regulaminu.
12. Ostrzeżenie – kara umowna za jednorazowe naruszenie Regulaminu nakładana przez Administratora Forum lub Moderatora Forum.
13. Prywatna wiadomość (PW) – każda jednorazowa wiadomość, którą Użytkownik czynny może przesłać innemu Użytkownikowi czynnemu za pośrednictwem Forum, pod warunkiem, że adresat (Użytkownik czynny) nie zastrzegł prywatności swojego adresu
e-mail.

§2 Odpłatność za korzystanie z Forum
1. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.

§3 Rejestracja
1. Rejestracja na Forum wiąże się równocześnie z rejestracją na naszym serwerze Minecraft o adresie IP: MineS.pl
2. Użytkownik czynny ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika
w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail:[email protected], konto zostanie niezwłocznie przez Administratora Forum usunięte z forum jak i naszego serwera Minecraft.
3. W procesie rejestracji Użytkownik bierny proszony jest o:
a. podanie wybranego Identyfikatora Użytkownika („Nazwa wyświetlana”),
b. podanie adresu e-mail,
c. podanie i potwierdzenie unikalnego hasła,
d. odpowiedź na pytanie rejestracyjne,
e. wprowadzenie unikalnego kodu bezpieczeństwa.
Pomyślne zakończenie procesu rejestracji powoduje zmianę statusu Użytkownika na Użytkownika czynnego.
4. Forum umożliwia zmianę hasła przez Użytkownika w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu.
5. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Użytkownik dokonując pełnej rejestracji, celem zmiany statusu do Użytkownika czynnego ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora w celach marketingowych podanych danych oraz otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian na Forum, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownikowi przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), np. do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.

§4 Zastrzeżenia
1. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem czynnym celem weryfikacji podanych danych kontaktowych albo zapytań dotyczących funkcjonowania Forum – w razie uzasadnionej przyczyny.
2. Administrator nie odpowiada za szkody i zakłócenia w działaniu Forum spowodowane przez działanie siły wyższej albo działaniem lub zaniechaniem operatora telekomunikacyjnego.
3. Administrator nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego lub oprogramowania do wymagań Forum.
4. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzecznych z obowiązującym prawem polskim działań Użytkowników albo osób trzecich.
5. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania okresowych przerw w funkcjonowaniu Forum, w szczególności celem konserwacji.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji i ulepszeń w funkcjonalności i wyglądzie Forum w każdym czasie.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na Forum.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowo i grupowo danych dotyczących funkcjonowania i popularności Forum.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30[trzydziestu] dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie pod linkiem: www.MineS.pl .

§5 Zasady wpisów
1. Administrator przypomina o obowiązku przestrzegania obowiązującego prawa autorskiego.
2. Administrator nakazuje sprawdzenie każdego wysyłanego na Forum pliku internetowym skanerem antywirusowym znajdującym się pod adresem internetowym: http://virustotal.com/
3. Administrator zaleca sprawdzenie, przed założeniem nowego tematu, czy ten sam lub taki sam temat już istnieje. Dublujące się tematy będą usuwane przez Administratora lub Moderatora Forum.
4. Administrator zaleca dostosowanie treści wpisu do istniejących kategorii tematycznych.
5. Administrator zaleca nie umieszczanie (kopiowanie) wpisu umieszczonego na Forum do innych forum lub w wielu kategoriach.
6. Administrator zaleca dokładność i precyzję w sporządzaniu wpisów.
7. Administrator zaleca stosowanie się do zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego.
8. Administrator zaleca stosowanie „Netykiety” przy tworzeniu wpisów.
9. Administrator zaleca, w odniesieniu do działów szczegółowych, stosowanie uzupełniające
z Regulaminem, szczegółowych wytycznych tam zamieszczonych – przy czym wytyczne szczegółowe mają moc nadrzędną.
10. Administrator zakazuje publikowania bez zgody osoby trzeciej jej danych personalnych.
11. Administrator zakazuje handlu pod wszelką postacią na Forum ruchomościami lub przedmiotami wirtualnymi.

§6 Postanowienia uzupełniające
1. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, na Koncie Użytkownika
lub w wiadomościach kierowanych na Forum albo do Administratora, a także przekazywanie za jego pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”, materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, uważanych za tabu, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych Osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm, agresję słowną i nagannych moralnie, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym. W razie stwierdzenia takiego przypadku Administrator niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
2. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, na Koncie Użytkownika
lub w wiadomościach kierowanych na Forum albo do Administratora ogłoszeń.
3. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Użytkownika linków do stron zewnętrznych Forum, w szczególności zawierających materiały wymienione w ust 1.
4. Użytkownik czynny ma prawo do umieszczania linków do stron zewnętrznych wobec Forum
w działach i miejscach do tego przeznaczonych.
5. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych z Forum lub za pośrednictwem Forum - dotyczących Użytkowników w celach komercyjnych,
w szczególności zabronione bezwarunkowo są działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
6. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników.
7. Administrator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika zawierającego treści sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym
w Polsce prawem. Zablokowana zostanie również następnie komunikacja z Forum za pośrednictwem komputera ze zidentyfikowanym adresem IP.
8. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia
w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7[siedmiu] dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody Forum na ich umieszczenie na Forum oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.
9. W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, materiałów lub linków objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Forum, a Administrator załączy adnotację: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie Podmiotu trzeciego.”

§7 Postępowanie w sprawie reklamacji
1. Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Forum.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14[czternastu] dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej
e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
5. Administrator zastrzega sobie, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża odpowiednio okres rozpoznania reklamacji.

§8 Taryfikator ostrzeżeń
1. Rejestr nałożonych ostrzeżeń prowadzi Administrator Forum. Użytkownik czynny w swoim profilu na forum może sprawdzić ilość nałożonych mu ostrzeżeń.
2. Administrator Forum ma prawo do nałożenia w indywidualnym i uzasadnionym przypadku Bana czasowego lub bezterminowego, np. za wielokrotne lub poważne naruszenie Forum.

§9 Postanowienia końcowe
1. Forum zapewnia, iż dołoży najwyższej możliwej staranności, aby system Forum działał
w sposób ciągły i bezawaryjnie.
2. Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy Forum zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Forum albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu, co wiąże się z usunięciem istniejącego konta Użytkownika
oraz zablokowaniem dostępu do większości treści i funkcji Forum (prócz jego przeglądania)
w przypadku odrzucenia nowego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), ustawy szczególne oraz odpowiednie ratyfikowane umowy międzynarodowe.
4. W sprawach uwag, komentarzy i działań dotyczących funkcjonowania Forum prosimy
o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.